Nu er chancen der for de folkevalgte

En god uge inde i forhandlingerne om en regeringsdannelse har vi ikke hørt noget om Det Blå Danmark. Er branchen måske blevet for lille?

Statsministeren kom dog i partilederdebatten inden valget på TV ind på en mulig skat på overnormale overskud. Hun præciserede ikke, om det kun var energi virksomheder eller også andre erhverv som f.eks. danske rederier.

I Tænketanken Fair Maritim støtter vi, at rederier bliver beskattet af overnormale overskud, som blandt andre SF tidligere har foreslået. Men i sidste ende er det, som at sætte plaster på et brækket ben.

Fokus skal i stedet være på Tonnageskatteloven og forhandles i EU regi. OECD har tidligere i år beskrevet, hvordan loven sammen med konkurrenceundtagelserne for rederierne skævvrider branchen og er negativ for samfundsøkonomien. Det samme har de økonomiske vismænd sagt i deres forårsrapport i år. På det seneste har vi set, hvordan rederierne med deres skattefri overskud bevæger sig ind i speditions- og luftfragtsbranchen. Det skaber helt ulige og urimelige vilkår. Derfor bør Danmark som søfartsnation tage teten i EU og sikre, at alle rederier i Europa betaler en fair skat og bærer deres andel af samfundsbyrden.

I mellemtiden foreslår vi politikerne at gennemføre en række initiativer i Danmark. Initiativer der vil være med til at forbedre effekten af statsstøtteordningerne sådan de kan blive til gavn for samfundet og danske ansatte i rederierne.

  1. Oprindeligt dækkede Tonnageskatte- og DIS-ordningen kun skibe i international fart, men senere er flere færgerederier kommet med. Det er svært at se hvordan færgetransport mellem Danmark og vores nærområder er udsat for hård international konkurrence, som var begrundelsen for disse statsstøttelove. Det virker heller ikke logisk at f.eks. tax-free personale skal være på DIS-ordningen. Der er et ret stort potentiale for forbedringer ved at udelukke færgerederier/ruter fra ordningerne.
  2. Da ordningerne, først DIS og omkring 10 år senere tonnageskatten blev besluttet af Folketinget, var et erklæret formål at bevare danske arbejdspladser til søs. Det formål er ikke blevet opfyldt, tværtimod. Der er i forhold til flådens størrelse kun få officerer og endnu færre menige danske søfolk i DIS-skibe, når der ses bort fra enkelte færger og specialskibe i nærfart. Der bør gennemføres en analyse af forandringerne i beskæftigelsen for danske og udenlandske søfolk. De nuværende analyser udarbejdet af COWI for Søfartsstyrelsen har kun sænket mørkelygten over den reelle udvikling.
     
  3. Et nødvendigt skridt for at sikre en dansk maritim kompetencebase er genetablering af normale arbejdsmarkedsvilkår ved fjernelse af DIS lovens § 10, som anbefalet af ILO- FN’s arbejdsorganisation – det er igen og igen påpeget overfor skiftende danske regeringer at indgrebet i den fri forhandlingsret med DIS lovens § 10 er konventionsstridigt. Det vil samtidig tilfredsstille forholdet til Europarådets Konventioner og EU-retten, idet EU søfarende efter DIS-loven anses om udlændinge og er afskåret fra at opnå̊ danske løn og arbejdsvilkår. 
  4. Som en konsekvens af de store overskud nogle rederier har generet de seneste år er der sket en glidende konkurrenceforvridning overfor landbaserede transport- og speditionsvirksomheder. Konkurrenceforvridningen kan delvist justeres ved at Tonnageskatteordningen fremover kun gælder for de faktiske havn til havn aktiviteter. F.eks. skal Terminaldrift ekskluderes og beskattes med den almindelige virksomhedsskat.

Fair Maritim opfordrer alle politikere til at tage disse emner op under regeringsforhandlingerne og selvfølgelig følge dem op i det ny folketing.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *